تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - گوشه ای از بازتاب گسترده ی اجلاس نم

قـایـقی خواهـم سـاخـت

روزنـامه صهـیونیـسـتی جـروزالـم پسـت (JerusalemPost) :

در یـاداشـتی به تحـلیل و بـررسـی پیـامدهای شانزدهمین اجـلاس سـران کشـورهای غیـرمتـعهد در تـهران پـرداخـت و نـوشت:

«وقـتی رئـیـس جمـهور مصـر در اجـلاس سـران غیـرمتـعهـد علـیه بشـاراسـد صحبـت کـرد، نمـاینـدگان سـوری سـالن اجـلاس را تـرک کـردنـد، امـا زمـانی کـه آیـت الله علـی خامنـه ای، رهبـر عـالی ایـران، اسـرائیـل را به شـدت کوبیـد و آن‌ها را گـرگ‌هـای خـونخـواری خـواند که رسـانه هـای دنیـا را کنتـرل می‌کنـند، هیـچ کسـی از جایـش حتی تکـان هم نخـورد

وال اسـتریـت ژورنـال: 

اجـلاس تـهران، غـرب را كیـش و مـات كـرد.

ایـران با بـرگزاری اجـلاسـی با ایـن عظمـت، بـر غـرب پیـروز شـده، چـرا كـه آمـریكا بـا حضـور و مـشاركـت بسـیاری از كشـورهـا در اجـلاس تـهران مـخالـف بـوده اسـت.

وال‌استریت ژورنـال: 

رهــبـر ایـران بـرنـده مســابقـه مــحـبوبـیت جهـانی شــد.نوشته شده در یکشنبه 12 شهریور 1391 ساعت 21:53 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin