تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - غیرمتعهدین به قدرتهای شرق و غرب

قـایـقی خواهـم سـاخـت


از کارهایی که باید این کنفرانسِ غیرمتعهدین انجام بدهند که در رأس همۀ کارهاست و باید بعدها هم این مطلب را انجام بدهند، این است که اول متعهد و غیرمتعهد را از هم جدا کنند. هرکس ادعا کرد که من غیرمتعهدم، در بین خودشان راه ندهند. چه بسا افرادی که وابستگی آنها و غلام حلقه به گوش بودن آنها نسبت به شرق و نسبت به غرب از آن متعهدینی که هستند زیادتر است، و اگر وارد اینها باشند و نفوذ در اینها بکنند راه را منحرف می‏کنند و دیگران را منحرف می‏کنند.

...باید در رأس امور این باشد که اینها(کسانی که با آمریکا و قدرتهای سلطه همراه هستند) کنار بروند و خودتان بنشینید، همان طور که ایران دستش را پیش هیچ کس دراز نمی‏کند و نکرده است در این چند سال و مستقل ایستاده است و زن و مردش ایستاده است در مقابل امریکا و در مقابل شوروی و در مقابل هر متعدّی. اینها غیرمتعهدند واقعاً، نه تعهد فرهنگی دارند، نه تعهد نظامی دارند، نه تعهدهای دیگری دارند اما اگر یک جایی باشد که بگویند که ما تعهد نظامی نداریم اما تعهد فرهنگی داشته باشند، تعهد فرهنگی بدتر از تعهد نظامی است، وابستگی است نه تعهد.

آنها هم که می‏گویند تعهد و لاتعهد، اصلاً شما وابسته هستید و غلام حلقه به گوش اینها، بعضی از اینها هستند. اگر بخواهید که متعهد نباشید باید اساس را عوض بکنید نه تعهد از یک راه نظامی فقط.

باید شما غیرمتعهد و غیروابسته باشید، در صنعت، در فرهنگ، در همۀ اموری که یک کشوری احتیاج به آن دارد؛ اگر اینطور شد غیرمتعهد می‏شوید و می‏توانید سرپای خودتان بایستید. و اگر این افراد وارد شما باشند نمی‏گذارند شما غیرمتعهد بمانید و شما را وابسته می‏کنند و شما را بدتر از تعهد درست می‏کنند؛ برای اینکه، تعهد طرفینی است، این برای او تعهد می‏کند او برای این تعهد می‏کند.

اما اینها می‏خواهند وابسته کنند و بی‏چون و چرا همان طور که خودشان وابسته هستند و برای آنها کار می‏کنند و همۀ دارایی کشور خودشان را با آن فقرایی که سرتاسر کشورشان هست به جیب ابرقدرتها می‏ریزند، اینها وقتی که وارد بشوند در بین شما همین کار را سر شما درمی‏آورند. من امیدوارم که غیرمتعهدهای واقعی در فکر بیفتند و این اشخاص فاسد تفاله را بیرون بریزند تا بتوانند برای کشورهای خودشان و برای ملتهای ضعیف یک کاری انجام بدهند.
                                                                                                      امام خامنه ای
61/12/22

نوشته شده در جمعه 3 شهریور 1391 ساعت 17:15 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin