تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - مدیون زیارت جامعه ام

قـایـقی خواهـم سـاخـتشیعه امام شناسی را مدیون امام هادی علیه السلام است، مدیون مضامین بلند زیارت جامعه كبیره.
شیعه اگر یاد گرفت به امام شهیدش سلام بدهد و پاسخش را در همان زمان بگیرد مدیون ایشان است، كه در همین زیارت نامه یادمان دادند، "أنتم الصراط الأقوم و شهداء دار الفناء..." آری! امامان معصوم، راه استوار و بدون كجی هستند و گواهان و شاهدان دنیا...
شیعه طعم شیرین زیارت مشاهد شریفه را مدیون ایشان است، كه یادمان دادند: "زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلی الله عزوجل بكم، محتجب بذمتكم" (شما را زیارت می كنم، به قبرهای شما پناهنده هستم. شما را به درگاه خداوند عزوجل شفیع می آورم. من خود را در استتار امان شما و داخل در پناهگاه و پناه دهی و ایمنی شما می دانم.)
شیعه اگر یاد گرفت روبروی بارگاه امام معصومش بایستد و بگوید: "كلامكم نور، و امركم رشد، و وصیتكم التقوی، و فعلكم الخیر، و عادتكم الإحسان، و سجیتكم الكرم..." مدیون ایشان است.
شیعه اگر یاد گرفت وقتی خود را بی پناه می بیند، به آغوش گرم توسل به ائمه و "كهف الوری" مأمن گیرد، از ایشان آموخت كه یادمان دادند "و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله".
شیعه معادن علم را از "خزّان العلم" گرفت. از "ذوی النهی و اولی الحجی" صاحبان خرد و دارندگان عقل.
شیعه وقتی در زیارت جامعه خواند: "فالراغب عنكم مارق و اللازم لكم لاحق و المقصر فی حقكم زاهق" شأن و منزلت ائمه را شناخت كه اگر از آنان اعراض كند و رو بگرداند از دین خارج شده و اگر با آنان باشد، به حق رسیده و اگر در حق آنان كوتاهی كند، نابود گردد.
یادمان دادند در زیارت جامعه: "بكم فتح الله و بكم یختم و بكم ینزل الغیث و بكم یمسك السماء أن تقع علی الأرض إلا بإذنه و بكم ینفس الهم و یكشف الضر..." و شیعه فهمید خداوند با چهارده نور، آغاز كرد و با آنان نیز پایان دهد و به خاطر آنان باران را فرو ریزد و به خاطر آنان آسمان را از اینكه جز به اذن او بر زمین افتد نگهدارد، و به خاطر آنان اندوه را بگشاید و سختی را برطرف كند.
شیعه با "من والاكم فقد وال الله و من عاداكم فقد عاد الله، و من أحبكم فقد احبّ الله و من أبغضكم فقد أبغض الله" فهمید دوستی با اهل بیت پیامبر علیهم السلام دوستی با خداست و دشمنی با آنان دشمنی با خداست.
اهل شقاوت خوب می دانند كه كدام امام ما را نشانه بگیرند، هادی ما در امام شناسی، نقی از شائبه ها و ناخالصی ها، معلمی كه به شیعه امام شناسی آموخت، امامی كه به شیعه، سرانجام دشمنان اهل بیت را نشان داد:
"سعد من والاكم و هلك من عاداكم، و خاب من جحدكم و ضل من فارقكم و فاز من تمسك بكم، ... و هدی من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة ماویه و خالفكم فالنار مثویه و من جحدكم كافر، و من حاربكم مشرك و من رد علیكم فی أسفل درك من الجحیم... من أطاعكم فقد أطاع الله و من عصاكم فقد عصی الله و من أحبكم فقد أحب الله و من أبغظكم فقد أبغض الله..."(هركس دوستدار شماست، خوشبخت شد و هركس شما را دشمن داشت، به هلاكت رسید و آن كس كه منكر شما شد زیانكار شد و آن كس كه از شما جدا شد گمراه شد و آن كس كه به شما تمسك جست پیروز شد... و هركس به شما ائمه معصومین روی آورد هدایت شد و هركس شما را پیروی كرد، بهشت مأوای اوست و هركس كه با شما مخالفت كرد دوزخ جایگاه اوست و هركس منكر شما شد، كافر شد و هركس با شما جنگ كرد، مشرك است و هركس به شما پشت نماید در پایین ترین جایگاه جهنم جا دارد... هركس شما را فرمانبرداری كند، خدا را فرمان برداری كرده و هركس نافرمانی شما را كند، خدا را نافرمانی نموده و هركس شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هركس شما را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته.)

EXrozblog.comEX
نوشته شده در جمعه 25 فروردین 1391 ساعت 00:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin