تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - روز سوم

قـایـقی خواهـم سـاخـت


خرمشــــــهر 30 سال پس از روزهای سختی كه روی دیوارهایش نوشـــته بودند:


آمــــدیــم تا بمــانیم

آمده بودند كه بمانند، اما نشـــناخته بودند غیرت ابرمردان و شـــرف شـــیر زنان ما را...


سالگرد آزادی خرمشهر مبارك


EXrozblog.comEX
نوشته شده در سه شنبه 2 خرداد 1391 ساعت 00:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin